Odkamieniacz do zmywarek

Odkamieniacz do zmywarek

Skoncentrowany płynny preparat do usuwania osadów kamienia w zmywarkach. Można stosować do odkamieniania innych urządzeń gastronomicznych odpornych na działanie kwasów. Do stosowania w przemyśle, instytucjach oraz w gospodarstwach domowych.

Sprzedaż wyłącznie hurtowa. Minimalne zamówienie 50 L.

Zamówienie
To jest najniższa cena
Kategoria:

Opis

Preparat do usuwania kamienia wodnego. Może być stosowany do usuwania nalotów ze zmywarek, urządzeń do parzenia kawy oraz innych kwasoodpornych powierzchni.

Sprzedaż wyłącznie hurtowa. Minimalne zamówienie 50 L.

Sposób użycia

około 100-250 ml na 1 L wody. Podgrzać max. do temp.60 st. C i pozostawić do rozpuszczenia kamienia. Po zakończeniu wylać zużyty roztwór, a urządzenie dokładnie wypłukać wodą.

Skład

kwas fosforowy 5-10%, niejonowe środki powierzchniowo-czynne <5%, kwas amidosulfonowy, fosfoniany <5%

UWAGA

H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ ochronę twarzy.
P301+P330+P331 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast usunąć/ zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P363 – Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.