Zwroty i reklamacje

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, REKLAMACJE I ZWROTY

1. Klient indywidualny (konsument) ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży na zasadach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu „Ustawą o prawach konsumenta”. Za klienta indywidualnego (konsumenta) uważa się osobę fizyczną dokonującą zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. Klientom nie będącym konsumentami w rozumieniu tej definicji w trybie opisanym w niniejszym punkcie prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

2. Kupujący będący konsumentem może w terminie 14 (czternastu) dni od umowy odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą.

3. Bieg terminu do odstąpienia przez konsumenta od umowy rozpoczyna się od dnia otrzymania towaru przez Konsumenta.

4. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Nadto Sprzedawca informuje, że w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu znajdują się wszelkie informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy.

5. Sprzedawca informuje, że dla zachowania terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wystarczy wysłanie tegoż oświadczenia przed jego upływem.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący konsumentem, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Konsument jest zobowiązany zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać rzecz osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

10. Sprzedawca poinformował Klienta będącego konsumentem o prawie do odstąpienia od zawartej umowie, a także sposobie i terminach odstąpienia, zatem Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób  wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

PROCEDURA REKLAMACYJNA

1. Każdy Klient może wnieść do Sprzedawcy reklamację związaną z nieprawidłowością w funkcjonowaniu serwisu teleinformatycznego Sklepu lub zawartą umową sprzedaży, a w szczególności:

a) dotyczącą towaru, co do którego strony zawarły umowę sprzedaży,
b) sposobem dostarczenia towaru,
c) nieprawidłowością w funkcjonalnościach Sklepu,
d) opisem produktów.

2. Reklamacja może być wniesiona:

a) pisemnie, na adres Sprzedawcy,
b) za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.

3. Reklamowany towar należy odesłać na adres Sprzedawcy. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru ponosi Klient, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.

4. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji naprawiony lub nowy towar zostanie odesłany do Klienta na koszt Sprzedawcy. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca zwróci także Klientowi koszty, jakie poniósł wobec konieczności zareklamowania towaru. Celem zwrotu kosztów przez Sprzedawcę Klient przedstawi Sprzedawcy dokument, który w sposób nie budzący żadnych wątpliwości, będzie wskazywał na wysokość kosztów poniesionych przez Klienta związanych z koniecznością zareklamowania zamówionego przez niego towaru.

5. Sprzedawca rozpatruje reklamację i informuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie:

a) 14 dni od daty jej otrzymania – jeśli reklamacja dotyczy wady fizycznej towaru,
b) 30 dni od daty jej wniesienia – w pozostałych przypadkach.

6. Klient, który nie jest zadowolony ze sposobu rozpatrzenia reklamacji, może:

a) wnieść ponowną reklamację,
b) wnieść powództwo do sądu powszechnego określonego w ust. 8 poniżej,
c) skorzystać z uprawnienia określonego w ust. 7 poniżej.

7. Klient będący konsumentem może skorzystać z możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów dotyczących zawartej umowy sprzedaży. Sprzedawca oświadcza, iż podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu

8. Wszelkie spory wynikające z zawartej umowy sprzedaży podlegają rozpoznaniu przez sądy powszechne właściwe:

a) ze względu na stosowne przepisy kodeksu postępowania cywilnego – w przypadku umów sprzedaży zawartych z Klientami będącymi konsumentami,
b) ze względu na siedzibę Sprzedającego – w przypadku umów zawartych z Klientami nie będącymi konsumentami.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2