Regulamin

Regulamin sklepu internetowego MultiClean Sp. z o.o. Sp.k

 

§1
INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu internetowego (dalej Sklep), oferującego sprzedaż towarów na stronie internetowej sklep.multiclean.pl jest MultiClean Sp. z o.o. Sp.k ul. Polska 114, 60-401 Poznań, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez I Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem KRS 0000551290, NIP 7811908547 REGON 361137185 (dalej Sprzedawca).

2. Korzystanie ze Sklepu należącego do Sprzedawcy oznacza akceptację niniejszego regulaminu i oznacza, że wszystkie dostawy i świadczenia, które oferuje Klientom, są realizowane wyłącznie na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. Akceptacja regulaminu jest niezbędna do złożenia zamówienia.

3. Sklep realizuje wyłącznie zamówienia, dla których wskazanym przez Klienta miejscem dostawy jest terytorium Polski.

§2
REGULAMIN

1. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu każdy Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. W tym celu Sprzedawca umożliwia nieodpłatny dostęp do treści Regulaminu, w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie na urządzeniu Klienta, a także wydrukowanie.

2. Każdy Klient ma obowiązek:

a) przestrzegać postanowień Regulaminu od momentu, w którym rozpoczyna korzystanie z Serwisu,

b) korzystać z usług wyłącznie w celach zgodnych z prawem, w szczególności nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym,

c) podawać przy rejestracji konta Klienta lub przy zawieraniu umowy sprzedaży prawdziwe dane umożliwiające zawarcie i wykonanie umowy.

§3
KONTO KLIENTA

1. Warunkiem pełnego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę jest rejestracja poprzez założenie konta Klienta w systemie teleinformatycznym Sklepu.

2. Rejestracja konta Klienta wymaga podania przez Klienta danych obejmujących adres poczty elektronicznej, z którego korzysta Klient oraz utworzenia hasła dostępowego.

3. Poprzez założenie konta Klienta następuje zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze Sprzedawcą.

4. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, składając stosowne oświadczenie o zamiarze likwidacji konta Klienta. Sprzedawca usuwa konto Klienta bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu stosownego oświadczenia, chyba że istnieje niewykonana umowa sprzedaży zawarta przez Klienta (w szczególności nie upłynął termin na dokonanie zapłaty lub towar nie został jeszcze dostarczony).

5. Sprzedawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną wyłącznie w ważnym przypadku, w szczególności w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.

6. Rejestracja konta Klienta umożliwia i ułatwia zawieranie umów sprzedaży w Sklepie (dokonywania zakupów), ale nie jest warunkiem zawierania umów sprzedaży. Ust. 1-6 powyżej stosuje się odpowiednio do Klienta, który korzysta z serwisu bez rejestracji konta.

§4
WARUNKI TECHNICZNE

1. Sprzedawca określa następujące warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną:

a) Usługobiorca powinien posługiwać się urządzeniem pozwalającym na korzystanie z sieci internet, w szczególności komputerem klasy PC lub podobnym, telefonem typu smartfon, tablet.
b) korzystanie z usług wymaga wyposażenia urządzenia w przeglądarkę internetową: Firefox, Opera, Chrome, Microsoft Edge.
c) przeglądarka powinna umożliwiać akceptację plików typu cookie oraz mieć włączony interpretator JavaScript.

2. Sprzedawca ma prawo do wprowadzania planowanych przerw w funkcjonowaniu Sklepu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieplanowane zakłócenia w dostępności i korzystaniu ze Sklepu, w szczególności, gdy jest to spowodowane:

a) koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;
b) przyczynami niezależnymi od Sprzedawcy (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności).

3 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klienta, w szczególności za korzystanie ze Sklepu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.

 

§5
CENY I PRODUKTY

1. Wszystkie ceny widniejące w Sklepie, jak również opisy i zdjęcia produktów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Umowa sprzedaży zostaje zawarta dopiero z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.

2. Ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Podane ceny obejmują koszty przesyłki dla zamówień standardowych.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania do nich zmian. Zmiany są skuteczne z chwilą ich wprowadzenia w Sklepie, jednak nie dotyczą zamówień już złożonych przez Kupujących.

5. Sklep oferuje do sprzedaży maty wejściowe, wycieraczki modułowe i urządzenia higieny.

 

§6
ZAMAWIANIE TOWARÓW

1. Wszelkie treści zawarte w domenie sklep.multiclean.pl, jak i na wszelkich podstronach należy traktować jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a nie jako wiążącą ofertę. Dotyczy to wszystkich bez wyjątku oferowanych na stronie produktów.

2. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie przyjmowane są poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej Sklepu.

3. Zamówienia internetowe można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14:00, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane będą w ciągu najbliższych 3 (trzech) dni roboczych.

4. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat i mieć pełną zdolność do czynności prawnych. To samo wymaganie dotyczy reprezentantów i pełnomocników osób prawnych. Osoba, która składa zamówienie w imieniu Klienta będącego osobą prawną lub inną formą lub jednostką organizacyjną poprzez samo wypełnienie Formularza oświadcza, że jest upoważniona do reprezentowania tego Klienta.

5. Każdy Klient może złożyć zamówienie w Sklepie poprzez konto Klienta lub bez rejestracji poprzez samo wypełnienie formularza zamówienia. Przyjęcie przez Sprzedawcę złożonego zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty przez Klienta.

6. W trakcie składania zamówienia, Klient dokonuje jego ostatecznej akceptacji poprzez naciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Brak zaznaczenia przez Klienta przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” uniemożliwia zakończeniu procesu składanego przez niego zamówienia.

7. Bez względu na formę składania zamówienia warunkiem koniecznym złożenia zamówienia jest akceptacja warunków niniejszego Regulaminu, jak również zaznaczenia przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

8. Po złożeniu zamówienia przez Internet Klient otrzymuje na podane konto e-mail, automatycznie generowane przez Sklep potwierdzenie, ze szczegółami złożonego przez niego zamówienia wraz ze wskazaniem kosztów przesyłki.

9. Po złożeniu zamówienia Klient jest zobowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z oferowanych przez Sklep systemów płatności, tj. poprzez dokonanie płatności przelewem internetowym, przelewem standardowym albo za pobraniem przy odbiorze, wg własnego wyboru. Wybór sposobu dokonania płatności należy do Klienta.

10. W przypadku braku zamówionego towaru na stanie Sklepu Klient zostanie za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie poinformowany o terminie realizacji zamówienia. Sprzedawca jest uprawniony do odmowy potwierdzenia zamówienia, jeśli stan magazynowy towaru uległ wyczerpaniu i nie można określić terminu jego realizacji.

11. Towar jest wysyłany z chwilą dokonania płatności na rzecz Sklepu. Za chwilę dokonania płatności przyjmuje się chwilę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sklepu.

12. Sprzedawca jest uprawniony do przyjęcia oferty Klienta w ciągu 3 dni roboczych, przesyłając drogą mailową potwierdzenie zamówienia. Brak potwierdzenia zamówienia w tym terminie powoduje, że umowa nie zostaje zawarta.

13. Zamówienia mogą być weryfikowane telefonicznie lub mailowo. W przypadku niemożności przeprowadzenia weryfikacji Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia.

14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Kupującego dane w formularzu zakupu są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości.

15. Zamówienie zawiera dane Klienta podane przez niego w Formularzu rejestracji lub Formularzu zakupów bez rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany którychkolwiek z tych danych, Klient ma obowiązek niezwłocznie zaktualizować je, korzystając ze stosownego formularza dostępnego na stronie Sklepu. Zabrania się podawania danych niepełnych, nieaktualnych, bądź nieprawdziwych.

16. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania serwisu bądź dostępu do wybranych usług świadczonych w ramach Sklepu.

17. Do każdego zamówienia jest dołączana faktura VAT lub paragon fiskalny.

18. Od chwili złożenia zamówienia do chwili wysyłki towaru, Klient ma prawo anulowania zamówienia lub zmiany danych koniecznych do wystawienia faktury. Anulowanie lub zmiany zamówienia należy zgłosić e-mailowo na adres poczty elektronicznej.

19. Od chwili wysłania towaru Klient nie może anulować i zmienić zamówienia.

 

§7
DOSTAWA TOWARU

1. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej. Dostawa winna nastąpić w ciągu kolejnych 2 (dwóch) dni roboczych od chwili zaksięgowania się środków na rachunku bankowych Sklepu.

2. W szczególnych przypadkach termin dostawy może ulec wydłużeniu.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie Sklepu.

4. Koszt dostarczenia przesyłki zostaje podany w momencie składania zamówienia lub w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia. Koszty wysyłki produktów standardowych – opłaconych przelewem standardowym lub internetowym – są zawarte w cenie produktu. Wysyłka towaru za pobraniem podlega dodatkowej opłacie i jest wyszczególniona podczas składania zamówienia. Koszty wysyłki zamówień niestandardowych podlegają indywidualnej wycenie i są przekazane podczas kontaktu Sklepu z Klientem.

5. W trakcie odbioru przesyłki Klient może w obecności kuriera sprawdzić stan techniczny przesyłki. Należy zwrócić uwagę na wszelkie uszkodzenia opakowania, a w szczególności taśm zabezpieczających. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, Klient zobowiązany jest zgłosić ten fakt kurierowi, sporządzić protokół szkody z udziałem kuriera i skontaktować się ze Sprzedawcą. Prawidłowe sporządzenie raportu przyspieszy ustalenie, w którym momencie powstała szkoda.

6. Klient może odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki, w takim przypadku należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę e-mailowo lub telefonicznie.

7. Jeśli uszkodzenia produktu były niewidoczne przy odbiorze przesyłki, należy je zgłosić niezwłocznie po odkryciu tego faktu Przewoźnikowi oraz Sprzedawcy na adres e-mailowy biuro@multiclean.pl.

 

§8
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, REKLAMACJE I ZWROTY

1. Klient indywidualny (konsument) ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży na zasadach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu „Ustawą o prawach konsumenta”. Za klienta indywidualnego (konsumenta) uważa się osobę fizyczną dokonującą zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. Klientom nie będącym konsumentami w rozumieniu tej definicji w trybie opisanym w niniejszym punkcie prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

2. Kupujący będący konsumentem może w terminie 14 (czternastu) dni od umowy odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą.

3. Bieg terminu do odstąpienia przez konsumenta od umowy rozpoczyna się od dnia otrzymania towaru przez Konsumenta.

4. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Nadto Sprzedawca informuje, że w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu znajdują się wszelkie informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy.

5. Sprzedawca informuje, że dla zachowania terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wystarczy wysłanie tegoż oświadczenia przed jego upływem.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący konsumentem, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Konsument jest zobowiązany zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać rzecz osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

10. Sprzedawca poinformował Klienta będącego konsumentem o prawie do odstąpienia od zawartej umowie, a także sposobie i terminach odstąpienia, zatem Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób  wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

 

§ 9
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Sprzedawca oświadcza, iż w ramach Sklepu może wykorzystywać pliki typu cookie aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze Sklepu przez Klientów, w szczególności w celu utrzymania sesji zalogowanego usługobiorcy oraz dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb Klientów.

2. Sprzedawca oświadcza, że w ramach serwisu teleinformatycznego Sklepu przetwarza następujące dane eksploatacyjne, które mogą stanowić dane osobowe dotyczące Klientów korzystających z serwisu:

a) adres IP,
b) wersja przeglądarki,
c) rodzaj przeglądarki,
d) host,
e) system operacyjny.

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych, ryzyka związane z korzystaniem z sieci internet i środków komunikacji elektronicznej, a także informacje o funkcjach i celach oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Sklepu, Sprzedawca podaje w Polityce prywatności, która jest udostępniona pod adresem www.sklep.multiclean.pl/obowiazek-informacyjny-rodo/

§10
PROCEDURA REKLAMACYJNA

1. Każdy Klient może wnieść do Sprzedawcy reklamację związaną z nieprawidłowością w funkcjonowaniu serwisu teleinformatycznego Sklepu lub zawartą umową sprzedaży, a w szczególności:

a) dotyczącą towaru, co do którego strony zawarły umowę sprzedaży,
b) sposobem dostarczenia towaru,
c) nieprawidłowością w funkcjonalnościach Sklepu,
d) opisem produktów.

2. Reklamacja może być wniesiona:

a) pisemnie, na adres Sprzedawcy,
b) za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.

3. Reklamowany towar należy odesłać na adres Sprzedawcy. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru ponosi Klient, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.

4. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji naprawiony lub nowy towar zostanie odesłany do Klienta na koszt Sprzedawcy. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca zwróci także Klientowi koszty, jakie poniósł wobec konieczności zareklamowania towaru. Celem zwrotu kosztów przez Sprzedawcę Klient przedstawi Sprzedawcy dokument, który w sposób nie budzący żadnych wątpliwości, będzie wskazywał na wysokość kosztów poniesionych przez Klienta związanych z koniecznością zareklamowania zamówionego przez niego towaru.

5. Sprzedawca rozpatruje reklamację i informuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie:

a) 14 dni od daty jej otrzymania – jeśli reklamacja dotyczy wady fizycznej towaru,
b) 30 dni od daty jej wniesienia – w pozostałych przypadkach.

6. Klient, który nie jest zadowolony ze sposobu rozpatrzenia reklamacji, może:

a) wnieść ponowną reklamację,
b) wnieść powództwo do sądu powszechnego określonego w ust. 8 poniżej,
c) skorzystać z uprawnienia określonego w ust. 7 poniżej.

7. Klient będący konsumentem może skorzystać z możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów dotyczących zawartej umowy sprzedaży. Sprzedawca oświadcza, iż podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu

8. Wszelkie spory wynikające z zawartej umowy sprzedaży podlegają rozpoznaniu przez sądy powszechne właściwe:

a) ze względu na stosowne przepisy kodeksu postępowania cywilnego – w przypadku umów sprzedaży zawartych z Klientami będącymi konsumentami,
b) ze względu na siedzibę Sprzedającego – w przypadku umów zawartych z Klientami nie będącymi konsumentami.

 

§ 11
ZMIANA REGULAMINU

1. Sprzedawca może, z ważnych przyczyn, dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiana regulaminu następuje poprzez ogłoszenie jego nowej treści w sklepie i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty poinformowania Klientów.

2. Przez ważne przyczyny rozumie się w szczególności:

a) zmianę przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem Sklepu, sprzedażą towarów lub organizacją przedsiębiorstwa,
b) rozszerzenie funkcjonalności Sklepu, w szczególności rozpoczęcie świadczenia nowych usług przez Sprzedającego,
c) zmianę sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną.

3. O zmianie regulaminu Sprzedawca informuje Klientów poprzez informację na stronie internetowej Sklepu oraz poprzez indywidualne informacje skierowane na adres poczty elektronicznej. Po otrzymaniu informacji o zmianie regulaminu Klient ma prawo rozwiązania zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4. W odniesieniu do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu stosuje się jego dotychczasowe postanowienia.

§ 12
POSTANOWIENIE KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się następujące przepisy:

a) kodeks cywilny, w szczególności w części dotyczącej sprzedaży,
b) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.11.2019 r.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2