Płyn do zmywarek

Płyn do zmywarek

Alkaliczny płynny preparat do mechanicznego mycia naczyń do stosowania w profesjonalnych zmywarkach z systemem dozującym. Nie zawiera chloru.

Sprzedaż wyłącznie hurtowa. Minimalne zamówienie 50 L.

Zamówienie
To jest najniższa cena
SKU: P-500-5 Kategoria:

Opis

Środek zalecany do stosowania w profesjonalnych zmywarkach, w restauracjach, zakładach zbiorowego żywienia.

Sprzedaż wyłącznie hurtowa. Minimalne zamówienie 50 L.

Sposób użycia

Dozowanie w zależności od stopnia zabrudzenia 2 – 8 ml/1L wody.

Skład

niejonowe śr. powierzchniowo-czynne <5%, anionowe śr. powierzchniowo-czynne <5%, fosforany, fosfoniany < 5%,

UWAGA

H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P330+P331 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wyplukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na wlosy): Zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem, P363 – Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.