Nabłyszczacz do zmywarek

Nabłyszczacz do zmywarek

Skoncentrowany preparat ułatwiający spłukiwanie oraz obsychanie naczyń zmywanych mechanicznie. Zapobiega powstawaniu smug i nalotów. Do stosowania zarówno w zmywarkach domowych jak i w urządzeniach profesjonalnych.

Sprzedaż wyłącznie hurtowa. Minimalne zamówienie 50 L.

Zamówienie
To jest najniższa cena
Kategoria:

Opis

Skoncentrowany preparat do nabłyszczania powierzchni zmywalnych mechanicznie. Zapobiega powstawaniu smug i nalotów. Do zastosowań profesjonalnych.

Sprzedaż wyłącznie hurtowa. Minimalne zamówienie 50 L.

Sposób użycia

W zależności od stopnia twardości wody od 2ml do 5ml na 1L wody.

Skład

niejonowe śr. powierzchniowo-czynne 5-15%, kwas cytrynowy 5-15%, anionowe śr. powierzchniowo-czynne <5%, fosfoniany <5%

UWAGA

H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
P264 – Dokładnie umyte ręce po użyciu.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ ochronę twarzy.
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.