Uniwersalny płyn myjący

Uniwersalny płyn myjący

Lekko alkaliczny płyn do mycia wszelkich wodoodpornych powierzchni. Doskonale usuwa tłuste zabrudzenia. Pozostawia długotrwały przyjemny zapach. Polecany do gruntownego sprzątania oraz do bieżącego utrzymania czystości.

Sprzedaż wyłącznie hurtowa. Minimalne zamówienie 50 L.

Zamówienie
To jest najniższa cena
Kategoria:

Opis

Płyn do maszynowego i ręcznego usuwania trwałych zabrudzeń. Powierzchnie odporne na alkalia.

Sprzedaż wyłącznie hurtowa. Minimalne zamówienie 50 L.

Sposób użycia

Przygotować roztwór w stężeniach: 1-2% maszyna szorująca 2-3% – wiadro z mopem. Nanieść roztwór roboczy na mytą powierzchnię za pomocą maszyny szorującej i mycia ręcznego. Przygotować roztwór w stężeniu 1:10.

Skład

anionowe śr. powierzchniowo czynne <5% niejonowe śr. powierzchniowo czynne <5% fosfoniany <5%

UWAGA

H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P280 – Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
P301+P330+P331 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): Zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P363 – Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.