Żel do mycia sanitariatów

Żel do mycia sanitariatów

Silnie skoncentrowany żel na bazie kwasu fosforowego przeznaczony do gruntownego mycia sanitariatów. Doskonale usuwa złogi kamienia wapiennego, osady mydlane oraz inne „trudne” zabrudzenia. Przeznaczony do profesjonalnych zastosowań.

Sprzedaż hurtowa. Minimalne zamówienie 50 L.

Zamówienie
To jest najniższa cena
Kategoria:

Opis

Przeznaczony do gruntownego mycia sanitariatów: muszli, pisuarów, bidetów, umywalek, kabin prysznicowych, kafelków. Usuwa kamień wapienny, moczowy, rdzę, osad z mydła i tłuszcz.

Sprzedaż hurtowa. Minimalne zamówienie 50 L.

Sposób użycia

Stosować w rozcieńczeniu od 1:10 do 1:20, w przypadku silnych zabrudzeń bez rozcieńczania.

Skład

kwas ortofosforowy 15-30%, kwas sulfamidowy 5-15%,
niejonowe śr. powierzchniowo czynne <5%,
anionowe śr. powierzchniowo czynne <5%,
parfum, 2-(4-tert-butylobenzylo)-propionaldehyd

UWAGA

H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P330+P331 – W PRZYPADKU połknięcia. Wyplukać usta. Nie wywowyłać wymiotów.
P303+P361+ P353 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
P305+P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem
P363 – VVyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
P405 – Przechowywać pod zamknięciem.